Jon Midttun Lie

Manuellterapeut/Fysioterapeut

Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (UiB) Master i klinisk nevrologisk fysioterapi (UiT)

Les merBestill time

Kontaktinformasjon

Jon Midttun Lie

Tlf: 97034302

Epost: jonmlie@outlook.com


Hva er en manuellterapeut:

Manuellterapi og manuellterapeuters rettigheter.

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning på masternivå for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser. Manuellterapeuter har omfattende klinisk kompetanse til å utrede, diagnostisere, behandle, følge opp og forebygge sykdom hos den enkelte pasient. Ekvivalenten til manuellterapi i en rekke land er musculoskeletal physiotherapy. Fysioterapeuter som har godkjent utdanning i manuellterapi eller tilsvarende har blitt kalt manuellterapeuter. Fra 1.januar 2023 ble det innført egen autorisasjon for manuellterapteuter.

Manuellterapeuter har som eneste gruppe blant fysioterapeuter rettigheter som er på linje med legenes for muskel- og skjelettplager. Det vil si at manuellterapeuter kan:
-    sykemelde pasienter (inntil 12 uker)*
-    henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten**
-    rekvirere radiologisk undersøkelse (som røntgen og MR)***

Med bakgrunn i disse rettighetene er manuellterapeuter primærkontakter for pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Rollen som primærkontakt for muskel- og skjelettlidelser krever avansert klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse og kunne etablere trygge relasjoner og god samhandling med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Dette sikres gjennom utdanningen som har en gjennomgående praksisnærhet. Gjennom utdanningen sikres omfattende praksis i primærhelsetjenesten ved etablerte klinikker under veiledning av universitetsgodkjente veiledere. Under studiet skal man ha minimum 1500 autentiske pasientkonsultasjoner og praksisen legger til rette for at studentene får kontinuerlig veiledning og erfaring med ulike deler av helsetjenesten hvor manuellterapeuter kan ha sitt virke.

Dette vil si at manuellterapeuter gjennom sin kompetanse og rolle har et utvidet ansvar for pasienter i alle aldre med muskel- og skjelettrelaterte utfordringer og sykdommer. Utdanningen bygger videre på kunnskapsbasert fysioterapi og gir avansert klinisk kompetanse for akutte, kortvarige og langvarige muskel- og skjelettilstander. Manuellterapeuter har også inngående kompetanse på komorbiditet og sammensatte tilstander i relasjon til muskel- og skjelettplager.

Manuellterapeuter har også behandlings- og rehabiliteringskompetanse på avansert nivå og analyserer, velger og tilpasser tiltak og forløp basert på forskningskunnskap, prognose, pasientens behov, risiko, bivirkninger og kost-nytte, herunder avansert kunnskap om fysikalske behandlingsformer, samt om farmakologiske og kirurgiske alternativer relatert til muskel- og skjelettlidelser.

De fleste manuellterapeuter jobber i kommunale driftsavtaler på klinikker, men mange jobber også i spesialisthelsetjenesten, privat praksis, ved utdanningsinstitusjoner og i toppidretten.


Hva er fysioterapi:

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevne, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i en bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebygge mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på privat fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og avdeling.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

(teksten er hentet fra hentet fra norsk fysioterapiforbund)

Nevrologisk fysioterapi:

Ved fullført klinisk master i nevrologisk fysioterapi har fysioterapeuten tilegnet seg spesialisert klinisk kompetanse i utredning og behandling av pasienter med medfødt eller ervervet skade eller sykdom i sentralnervesystemet